Regulamin

Regulamin

REGULAMIN NABYWANIA I REALIZACJI „SĄDECKICH BONÓW ZAKUPOWYCH” ™

 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Wydawcy oraz Nabywcy „Sądeckich Bonów Zakupowych”.

 

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Bonie lub „Sądeckim Bonie Zakupowym” – należy przez to rozumieć znak legitymacyjny, oznaczony datą ważności, emitowany przez Wydawcę, którego wzór przedstawiony w formie opisowej i graficznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 2. Wydawcy – należy przez to rozumieć Pro Regio Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000649510, NIP: 734-35-44-275, REGON 36595937500000;
 3. Nabywcy – należy przez to rozumieć podmiot nie będący konsumentem, który nabywa od Wydawcy „Sądecki Bon Zakupowy” za zapłatą ceny;
 4. Okazicielu – należy przez to rozumieć każdego posiadacza „Sądeckiego Bonu Zakupowego”;
 5. Akceptancie – należy przez to rozumieć każdy punkt handlowy lub usługowy, w którym Okaziciel może w zamian za przekazanie „Sądeckiego Bonu Towarowego” nabyć towary lub usługi o wartości nie przekraczającej jego nominału, wymieniony w wykazie zatytułowanym „Lista Akceptantów”, dostępnym na stronie internetowej www.sadeckibonzakupowy.pl
 6. dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3.

Wydawca oferuje do sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie  „Sądeckie Bony Zakupowe”, uprawniające Okaziciela – w zamian za wydanie Akceptantowi Bonu w okresie jego ważności – do zapłaty w ten sposób części lub całości ceny za towary sprzedawane przez Akceptanta albo części lub całości wynagrodzenia za usługi świadczone przez Akceptanta, do wysokości wartości nominalnej Bonu, na ogólnych zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju towarów lub świadczenia danego rodzaju usług.

Rozdział II. ZASADY NABYWANIA BONÓW.

§ 3.

 1. W celu dokonania zakupu Bonów należy przedłożyć Wydawcy wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Nabywcy Formularz Zamówienia „Sądeckich Bonów Zakupowych”, dostępny na stronie internetowej www.sadeckibonzakupowy.pl  lub w siedzibie Wydawcy, zawierający w szczególności:
 1. dane Nabywcy, takie jak imiona i nazwisko lub nazwa (firma), adres siedziby oraz NIP,
 2. parametry zamówienia, w tym ilość zamawianych Bonów, ich nominały oraz łączną wartość,
 3. określenie sposobu i miejsca odbioru,
 4. dane kontaktowe Nabywcy, w szczególności adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej,
 5. dane identyfikacyjne osób upoważnionych do odbioru Bonów,
 6. oświadczenie Nabywcy, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania.
 1. W przypadku, gdy Nabywcę reprezentuje pełnomocnik, do Formularza Zamówienia należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
 2. Formularz Zamówienia wraz z załącznikami może być przedłożony Wydawcy w oryginale na piśmie, względnie poprzez przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres biuro@sadeckibonzakupowy.pl Na żądanie Wydawcy, wynikające z uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dokumentów przesłanych w za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego przedłożenia ich w oryginale.

 

§ 4.

 1. Wydawca niezwłocznie po otrzymaniu od Nabywcy zamówienia,  o którym mowa w § 3, nie później jednak, niż w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych, potwierdza jego przyjęcie do realizacji, poprzez przesłanie na wskazany przez Nabywcę adres poczty elektronicznej, względnie numer telefaksu albo doręczenie pod adres dla doręczeń informacji o nadanym przez Wydawcę numerze zamówienia, kwocie należnej do zapłaty oraz sposobie                          i terminie jej uiszczenia.
 2. Umowa o nabycie Bonów jest uważana za zawartą z chwilą zapłaty przez Nabywcę pełnej ceny nabycia Bonów objętych zamówieniem.
 3. W przypadku uchybienia przez Nabywcę terminowi zapłaty, określonemu przez Wydawcę w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 1, Wydawca może uchylić się od realizacji zamówienia.

 

§ 5.

 1. Cena nabycia Bonów jest równa sumie wartości nominalnej zamawianych Bonów oraz  prowizji należnej Wydawcy, w wysokości uzależnionej od wartości jednostkowego zamówienia.
 2. Cena nabycia Bonów płatna jest na rachunek bankowy Wydawcy, prowadzony przez Łącki Bank Spółdzielczy o numerze: 20 8805 0009 0030 0020 2000 0010
 3.  W tytule przelewu Nabywca winien wskazać numer zamówienia.
 4. Termin zapłaty ceny nabycia Bonów nie może być krótszy, niż 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
 5. Za dzień zapłaty ceny uznaje się dzień uznania wpłaty na rachunku bankowym Wydawcy.
 6. Dokonanie zapłaty ceny nabycia Bonów potwierdzane jest przez Wydawcę:
 1. notą księgową – w odniesieniu do kwoty odpowiadającej wartości nominalnej zakupionych Bonów,
 2. fakturą VAT – w odniesieniu do pozostałej części ceny, stanowiącej prowizję należną Wydawcy, obciążoną podatkiem VAT według stawki podstawowej (23%).

 

§ 6.

 1. Zamówione Bony podlegają wydaniu osobie wskazanej przez Nabywcę po uiszczeniu pełnej ceny ich nabycia.
 2. Wydawca zobowiązuje się do wydania Bonów posiadających datę ważności nie krótszą, niż 3 miesiące od daty dokonania przez Wydawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 3. Wydanie Bonów może nastąpić – wedle wyboru Nabywcy – poprzez:
 1. odbiór osobisty Bonów w biurze Wydawcy przy ul.  Żywieckiej  25 w Nowym Sączu – w dniach roboczych, w godzinach od 10.00 do 16.00.
 2. doręczenie Bonów przez Wydawcę i na jego koszt pod wskazany przez Nabywcę adres, zlokalizowany na terenie miasta Nowego Sącza – w dniach roboczych, w godzinach od 10.00 do 16.00.
 1. W przypadku wybrania przez Nabywcę opcji doręczenia Bonów, o której mowa w ust. 3 pkt 2, Wydawca zobowiązuje się do podjęcia próby ich doręczenia niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od dnia uiszczenia przez Nabywcę wymaganej ceny ich nabycia. W przypadku podjęcia dwóch bezskutecznych prób doręczenia Bonów pod wskazany przez Nabywcę adres z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy, Wydawca może zwolnić się z o obowiązku ich doręczenia, informując Nabywcę o tym fakcie oraz o możliwości osobistego odbioru Bonów w biurze Wydawcy w formie określonej w § 4 ust. 1.
 2. Wydawca dopuszcza inne, niż wskazane w ustępach poprzedzających, zasady wydawania Bonów, na warunkach uzgodnionych z Nabywcą.

 

§ 7.

 1. Przed dokonaniem odbioru Bonów osoba upoważniona do ich odbioru przez Nabywcę jest zobowiązana do dokładnego sprawdzenia zgodności przekazywanych Bonów z zamówieniem oraz warunkami niniejszego Regulaminu.
 2. Nabywca (osoba upoważniona do odbioru Bonów) może odmówić odbioru Bonów, jeżeli  nie są one zgodne z zamówieniem lub nie spełniają określonych w niniejszym Regulaminie warunków, umożliwiających ich realizację u Akceptantów. Nabywca (osoba upoważniona do odbioru Bonów) może równocześnie żądać od Wydawcy wydania prawidłowych egzemplarzy Bonów.
 3. Przy odbiorze Bonów osoba upoważniona do ich odbioru przez Nabywcę oświadcza na piśmie, że odebrała Bony zgodnie ze złożonym zamówieniem oraz że spełniają one określone w niniejszym Regulaminie warunki, umożliwiające ich realizację u Akceptantów.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenie Bonów po ich wydaniu wskazanej przez Nabywcę osobie upoważnionej do odbioru Bonów.

 

Rozdział II. ZASADY REALIZACJI BONÓW.

 

§ 8.

 1. Bony podlegają realizacji wyłącznie u Akceptantów, wymienionych na „Liście Akceptantów”, opublikowanej na stronie internetowej: www.sadeckibonzakupowy.pl
 2. „Lista Akceptantów” może ulegać zmianie, przy czym Wydawca gwarantuje, iż w okresie ważności Bonu nie ulegnie ona zmniejszeniu o więcej, niż 20% pozycji.

 

§ 9.

 1. Realizacja Bonu następuje poprzez wydanie go Akceptantowi w okresie jego ważności, jako ekwiwalent zapłaty kwoty pieniężnej, wyrażonej w PLN, odpowiadającej wartości nominalnej Bonu, stanowiącej część lub całość ceny za towary sprzedawane przez Akceptanta albo część lub całość wynagrodzenia za usługi świadczone przez Akceptanta, na ogólnych zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju towarów lub świadczenia danego rodzaju usług.
 2. Realizacja Bonu w sposób określony w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem, że Bon nie będzie uszkodzony lub zdeformowany w stopniu uniemożliwiającym identyfikację jego autentyczności lub posiadanych zabezpieczeń, a także zniekształcony w inny sposób, w szczególności poprzez ostemplowanie go pieczęcią Nabywcy.
 3. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4. Okazicielowi nie przysługuje prawo żądania od Akceptanta otrzymania reszty w gotówce, w przypadku, gdy cena zakupionego towaru lub wysokość wynagrodzenia za zrealizowaną na jego rzecz usługę, wyrażona w PLN, jest niższa, niż nominał przekazanego Bonu.
 5. Wystawca nie jest stroną umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, o której mowa w ust. 1.

 

§ 10.

Nabywca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do poinformowania Okaziciela, że:

 1. Bony podlegają realizacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 2. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę,
 3. Okazicielowi nie przysługuje prawo żądania od Akceptanta otrzymania reszty w gotówce, w przypadku, gdy wartość zakupionego towaru lub zrealizowanej na jego rzecz usługi jest niższa, niż przekazany przez niego nominał Bonu,
 4. Bony nie mogą być w żaden sposób uszkodzone lub zdeformowane, pod rygorem ich nieprzyjęcia przez Akceptantów,
 5. Bony uszkodzone lub zdeformowane nie podlegają wymianie na nowe.

 

Rozdział IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 11.

 1. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w Formularzu Zamówienia, oświadczając jednocześnie, iż jest uprawniony do wyrażenia takiej zgody w imieniu osób w nim wskazanych.
 2. Wydawca oświadcza, iż Nabywcy oraz każdej osobie wskazanej w Formularzu Zamówienia, której dane podlegają przetwarzaniu przez Wydawcę, ma prawo dostępu do tych danych, do ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sadeckibonzakupowy.pl
 4. Wydawca zastrzega możliwość dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Dokonane zmiany Regulaminu – z wyjątkiem zmian oczywiście korzystnych dla Nabywcy lub Okaziciela – nie wywołują skutków prawnych w odniesieniu do stosunku prawnego, nawiązanego na podstawie zamówienia, złożonego przez Nabywcę przed wejściem w życie zmiany, chyba że Nabywca zgodził się na obowiązywanie zmienionego Regulaminu.

ORGANIZATORZY

 PARTNERZY WSPIERAJĄCY

 


PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Ryszard Nowak